Varför Svenska Folkbibeln?

Första presidentskapet och de tolvs kvorum har enligt ett brev den 20 juli 2001 (se nedan) godkänt den Svenska Folkbibeln 98 som den bibel som kyrkan kommer att använda sig av på svenska. Det innebär att alla bibelcitat i kyrkans Publikationer, Liahona, studiekurser, studiehandledningar etc kommer att hämtas ur Folkbibeln 98.

Kyrkans medlemmar uppmanas i samma brev att skaffa sig eget exemplar av Folkbibeln och använda den i sina personliga studier, tillsammans med familjen och på möten och i sina kall i kyrkan. Folkbibeln kan också köpas i kyrkans distributionscenter eller genom Servicecentret i Göteborg.

Folkbibeln är en nyöversättning av Bibeln. Den påbörjades 1983 på uppdrag av några grupper bibeltroende, när det visade sig att Bibelkommissionens arbete "röjde så allvarliga brister att det blev nödvändigt med en annan översättning" (Hur skall bibeln Översättas, Seth Erlandsson).

Gamla testamentet är i Folkbibeln delvis nyöversatt från grundtexten, delvis en revidering av 1917 års översättning. Nyöversättningen från grekiskan är gjord i samarbete mellan Stiftelsen Biblicum, Ljungby, och Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. Huvudöversättare för Gamla testamentet är docent Seth Erlandsson och huvudöversättare för Nya testamentet är teologie doktor Ingemar Furberg.

En central del av Joseph Smiths kallelse som profet var att översätta de heliga skrifterna. När han hade översatt Mormons bok, fick han i uppgift att översätta Bibeln. Hur viktigt detta arbete var, framgår av Läran och förbunden 73, där Herren befallde Sidney Rigdon och Joseph Smith att alternerande predika evangeliet och översätta skrifterna (se L&F 73:3-4). Herren lägger alltså stor vikt vid att även "Juda stav", ”förutom Josefs stav” (Mormons bok), ska vara korrekt översatt (se HesekieI37:15-20).

Bakgrunden till att kyrkan beslutat sig för Folkbibeln och inte för alternativet Bibel 2000 är den rekommendation som formulerats av stavspresidenterna i Sverige, sedan de tagit del av Översättnings tjänsts grundliga studium av de båda bibelversionerna.

Den huvudsakliga anledningen till detta val är att de två översättningarna i grunden har helt skilda utgångslägen. Vid en paneldebatt i Uppsala mellan representanter för de båda bibelöversättningarna framkom att Bibel 2000 bygger på en historisk-kritisk syn som, liksom all vetenskap, utgår från att hitta inomvärldsliga förklaringar, dvs. man utgår från att det inte existerar något övernaturligt. Följden blir bland annat att sambandet mellan Gamla och Nya testamentet elimineras, och hänsyftningarna i Gamla testamentet om en utlovad Messias, som finner sin fullbordan i Jesus Kristus, urvattnas eller försvinner helt. Ett exempel på detta i Bibel 2000, liksom i 1917 års Bibel, är Job19:25-27, där vers 26 delvis saknas och hänsyftningen på uppståndelsen har gått förlorad. Folkbibeln bevarar den konservativa synen och vill förmedla textens egen världsbild. Där återfinns den korrekta översättningen ”i mitt kött skåda Gud”.

Även om 1917 års Bibel fortfarande mycket väl kan användas, liksom 1981 års utgåva, finns det uppenbara fördelar med att gå över till Folkbibeln om man vill ha en mera ”andlig och texttrogen" Bibel. 

På Översättningstjänst har vi gått igenom stora delar av texten i Folkbibeln med utgångspunkt i ett stort antal viktiga skriftställen och funnit att denna översättning är vördnadsfull och, så vitt vi förstår, korrekt. 

Bo G Wennerlund,
Göran Wern,
Tor Eriksson

 

Till: Generalauktoriteter och följande ledare i Sverige: områdesauktoritetssjuttio, stavs-, missions- och distriktspresidenter, biskopar och grenspresidenter

Kära bröder och systrar!

Auktoriserad bibelutgåva på svenska (uppläses på sakramentsmöte)

Vi är glada över att tillkännage att bibelutgåvan 1998, Svenska Folkbibeln, godkänts för att användas av kyrkan på svenska. Den här bibelutgåvan valdes med hjälp av de kriterier som fastställts av första presidentskapet och de tolvs kvorum. Exemplar av Bibeln kan köpas från ert lokala distributionscenter.

Vi uppmanar medlemmarna att skaffa sig egna exemplar av skrifterna och använda dem i regelbundna studier personligen och som familj, och vid möten och uppgifter i kyrkan. Då medlemmarna under bön lär sig och undervisar från skrifterna växer deras vittnesbörd och deras kunskap ökar.

Med vänlig hälsning

Boyd K Packer
tillförordnad president de tolvs kvorum

(Letter July 20, 2001: Authorized Edition of the Bible in Swedish)