Romarbrevet

Detta brev till församlingen i Rom skrev Paulus under ett tre månaders uppehåll i Korint på sin tredje missionsresa. Han förklarar att han nu har fullgjort sitt missionsuppdrag i öster och planerar att resa till Spanien (15:23f). På vägen dit vill han besöka de kristna i Rom. Han räknar med att församlingen där skall utrusta honom för den resan. För att förbereda sin ankomst sänder han detta brev, i vilket han ger en samlad framställning av evangeliets innehåll.

Första Korintierbrevet

Paulus skrev detta brev från Efesus (16:5-9), under sin tredje missionsresa. Brevet behandlar mest olika moraliska och läromässiga problem som fanns i församlingen i Korint.

Andra Korintierbrevet

Paulus skrev detta brev dels för att förhindra att hans ändrade resplan skulle rubba korintiernas förtroende för honom, dels för att förbereda insamlingen till de kristna i Jerusalem. Församlingens förhållande till aposteln hade nu allvarligt försämrats. Angrepp riktades emellertid inte så mycket mot hans lära som mot honom själv och hela hans apostlagärning. Aposteln varnar i detta brev korintierna för de falska apostlar som hotar att skilja församlingen från dess grundare.

Galaterbrevet

Troligen avses församlingarna i den romerska provinsen Galatien, som utom landskapet med samma namn också omfattade Lykaonien och delar av Frygien och Pisidien. Brevet är då ställt till de församlingar som Paulus grundade på sin första missionsresa (Apg 13:4-14:28). Enligt en annan teori är Galaterbrevets adressater församlingarna i landskapet Galatien med Ankyra (det nuvarande Ankara) som huvudort. Paulus kom dit på sin andra och tredje missionsresa (Apg 15:36-21:16).

Efesierbrevet

Efesierbrevet, Kolosserbrevet, brevet till Filemon och Filipperbrevet skrev Paulus under sin första fångenskap i Rom (Apg 28:30).

Filipperbrevet

Filipperbrevet tillkom sist av de s.k. fångenskapsbreven (se Efesierbrevet). Fastän processen mot Paulus ännu inte var avslutad, är aposteln övertygad om att han skall återfå sin frihet och att han efter någon tid också skall kunna komma till Filippi (1:19, 25f, 2:23f).

Kolosserbrevet

Se Efesierbrevet.

Första och andra Tessalonikerbrevet

På sin andra missionsresa kom Paulus (och Silvanus) till Tessalonika i Makedonien, där en församling grundades (Apg 17:1f). Till följd av judisk agitation måste han emellertid snart lämna staden. Paulus sände då sin medarbetare Timoteus för att trösta dem (3:1-6). Uppmuntrad av Timoteus rapport angående tessalonikernas "tro och kärlek" skriver Paulus detta brev till dem. Snart skulle han få anledning att skriva ännu ett brev för att rätta till vissa missförstånd.

Första och andra Timoteusbrevet

Breven till Timoteus och Titus härrör från den sista perioden i Paulus liv. Första Brevet till Timoteus och brevet till Titus är från tiden mellan hans första och andra fångenskap i Rom. Vi har i dessa brev, de s k pastoralbreven, en källa som ger oss kännedom om Paulus sista levnadsår. Första brevet till Timoteus är skrivet från Makedonien (1:3), det andra från fängelset i Rom (2 Tim 1:17). Aposteln, som där behandlas som förbrytare (2 Tim 2:9), väntar sig nu döden (2 Tim 4:6f).

Brevet till Titus

Paulus har tillsammans med Titus varit på Kreta, där han lämnat sin medhjälpare kvar att fortsätta det påbörjade arbetet. Se även inledningsnot i Första Timoteusbrevet.

Brevet till Filemon

Brevet handlar om Onesimus, en förrymd slav, som har flytt till Rom och där kommit i kontakt med Paulus, den fängslade aposteln. Denne har fört Onesimus till tro (v. 10) och sänder nu honom tillbaka till hans herre Filemon. Se även Efesierbrevet.